Bu’r Ymddiriedolaeth yn llwyddiannus yn ei chais am grant bach gan y rhaglen ARWAIN i fwrw golwg ar sut y byddai’n bosib i ni ddatblygu’r adeilad mewn ffordd sensitif, gan ddarparu dehongliad dwyieithog o’i hanes a’i bensaernïaeth. Apwyntiwyd Griffiths Heritage Consultancy Ltd gennym i ymgymryd â’r astudiaeth ddichonoldeb. Roedd yr opsiynau a ddatblygwyd yn seiliedig ar wneud ychydig newidiadau yn unig i’r adeilad rhestredig, yn cydymffurfio ag opsiynau cyllido pellach posib ac amcanion strategol (yn cynnwys ARWAIN), yn dod o hyd i ddefnydd cynaliadwy newydd ar gyfer y festri a’r stabl, ac yn gydnaws â gofynion a dibenion Addoldai Cymru. Dewiswyd yr opsiwn i ddefnyddio’r llawr isaf ar gyfer galeri a fyddai’n cynnwys y dehongliadau ac a fyddai ar gael ar gyfer defnydd cyhoeddus, a defnyddio’r llawr cyntaf, sef y festri a’r capel ei hun fel cyfleuster ‘lletya llan’ (champing) syml.

Darllenwch yr adroddiad llawn:

Roedd y grant hefyd wedi galluogi Addoldai Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i ddatblygu dehongliad digidol arloesol. Sganiwyd y capel â laser a chrëwyd ‘hedfan drwodd’ laser gan CUB3D. Crëwyd cysylltiadau agos rhwng yr Ymddiriedolaeth â’r gymuned leol wrth i ni barhau â’n gwaith ymchwil i hanes y capel, ac yn arbennig hanes y rhan a chwaraewyd gan drigolion yr ardal yn y Diwygiad Methodistaidd ei hun ac yn y blynyddoedd a ddilynodd. Nodwyd hefyd y cysylltiad agos rhwng y capel â Chapel Babell ar Fynydd Epynt. Apwyntiwyd cwmni Tree House Media gennym i greu ffilm fer yn adrodd yr hanes hwn.

Gwyliwch y ffilm

Yn ogystal â derbyn gwybodaeth a mewnbwn defnyddiol gan haneswyr lleol, ymwelwyd â nifer o ganolfannau a llyfrgelloedd wrth geisio dod o hyd i ffynonellau cynradd a fyddai’n dadlennu manylion pellach am hanes trigolion yr ardal a’r capel ei hun. Ymwelwyd ag Archifau Powys yn Llandrindod, y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, Archifau Caerfyrddin, y Gaer yn Aberhonddu, Llyfrgell y Brifysgol yn Abertawe a’r Ganolfan Treftadaeth a Chelfyddydau Llanwrtyd a’r Cyffiniau. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd am eu hamynedd a’u cymorth.